Služby

Z
 • Dlouholetá spolupráce s klienty malých a středních podnikatelských subjektů
 • Jednorázové účetní poradenství a konzultace
 • Řešení komplikovaných účetních případů
 • Řešení specifických účetních případů
  (např. z oblasti transformací obchodních závodů s akcentem na odštěpení či převod jmění na společníka)
 • Zpracování odborných účetních studií
 • Kontrola účetních postupů
 • Dohled nad vedením účetnictví
 • Sestavování finančních výkazů
  (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Přehled o peněžních tocích)
  a zpracování Přílohy v účetní závěrce
 • Asistence při závěrkových pracích a přípravě podkladů pro daňového poradce
 • Kooperace při přípravě podkladů pro ověření účetní závěrky auditorem
 • Vypracovávání výročních zpráv, zpráv o vztazích a prezentací
 • Vyhodnocování finančního zdraví obchodních závodů, jejich kapitálové struktury, kapacity dluhového financování, efektivnosti financování
  a finančních plánů